AKTUELNOSTI
logo
SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI  BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNIA AND HERZEGOVINA HIGH  EDUCATION AND SCIENCE UNION OF EMPLOYEES

 

aktuelnosti

AKTUELNOSTI IZ SSVOiZ BiH/FBiH

 

- KOFERENCIJA EDUCATION INTERNACIONAL ZA EVROPU – ETUCE

U Budimpešti je u organizaciji Education International (EI), Svjetskog sindikata obrazovanja, održana, shodno izvršenoj reorganizaciji, regionalna Konferencija za Evropu, ETUCE u vremenu od 26 do 28. novembra 2012. godine. Na konferenciji je učestvovao granski Samostalni sindikat visokog obrazovanja i znanosti Bosne i Hercegovine (SSVOiZ BiH) kao član EI.
Neki od razmatranih aspekata sa stanovišta visokog obrazovanja i znanosti odnosili su se na slijedeća područja:

Također su razmatrane teme kao što su:

Shodno navedenim glavnim sadržajima i temama ETUCE konferencije i SSVOiZ BiH mora u narednom periodu analizirati i uporediti svoje planove, aktivnosti i djelovanja sa prezentiranim razmatranjima.

- RAZMJENA ISKUSTAVA

Granski Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti (SSVOiZ) Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine kao najmalađi od oko 23 garnska sindikata u BiH, u kome su se angažovali na volonterskoj osnovi svi aktiviti, bio je prisiljen da se osloni i na iskustvo, predhodno osnovanih sindikata znanosti i visokog obrazovanja u zemljama u okruženju Bosne i Hercegovine i zemljama bivše SFRJ. više o ovome možete pogledati ovdje...

- MEĐUNARODNA SINDIKALNA SARADNJA

Potreba SSVOiZ za razvojem i unaprijeđenjem rada, kao i izraženi interes pojedinih sindikata visokog obrazovanja i znanosti iz zemalja okruženja i Evrope, zahtjevala je intenzivniju međunarosnu saradnju. SSVOiZ oćekuje određenu podršku i pomoć u edukaciji, profilisanju, osposobljvanju i jačanju kadrova i organizacijske strukture kroz tu aktivnost sa srodnim asocijacijama, te je i pokrenula osdređene aktivnosti na međunarodnoj sindikalnoj saradnji: više o ovome možete pogledati ovdje...

- EDUCATION INTERNATIONAL

Potreba SSVOiZ za razvojem i unaprijeđenjem rada, kao i izraženi interes Educattion international, kao jednog od pokretača osnivanja granskog Samostalnog sindikata visoog obrazovanja i znanosti (SSVOiZ) Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hrercegovine zahtjevala je intenzivniju međunarosnu saradnju. Zato izgradnja SSVOiZ pretpostavlja i završetak aktivnosti oko članstva u EI, te povezivanje i aktivnosti u sličnim međunarodnim sindikalnim organizacijama u Evropi i u svijetu. više o ovome možete pogledati ovdje...

- PROTOKOL O SARADNJI

U većoj ili manoj mjeri ostvareni fluodni kontakati sa sindikatima znanosti i visokog obrazovanja i iz zemalja okruženja ili Evrope, ukazali su na potrebu većeg i jasnijeg povezivanja formaliziranje kontakata zaključivanjem odgovarajućih protokola o saradnji. Zato su do sada pokrenute odgovarajuće aktivnosti na realizaciji posebnih pojedinaćnih protokola o saradnji sa pojedinim Sindikatima znanosti i visokog obrazovanja, koji se nalaze u različitim fazama realizacije zavisno od vremena pkretanja i izraženog nivoa interesa.


- DJELOVANJE SSVOiZ BiH DO 2011 GOD1NE

Granski Samostalni sindikat visokog obrazovanja i znanosti (u daljnjem tekstu SSVOiZ) je jedini legalizovan za visoko obrazovanje i znanost, na osnovu zahtjeva podnesenih odgovarajućim ministarstvima Bosne i Hercegovine i Federacije, odmah poslije održanog osnivačkog Kongresa 2002. godine. Registracija je izvršena uz duži period čekanja, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kao i na državnom novou, kao prvi i jedini granski sindikat, uz neočekivane teškoće od strane nesolidarnih snaga koje slabe sindikalni pokret. Legalizacija i legitimizacija je omogučila proces izgranju od krovne do osnivne organizacijske structure, koji je još u toku.