logo
SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI  BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNIA AND HERZEGOVINA HIGH  EDUCATION AND SCIENCE UNION OF EMPLOYEES

back

AKTI  SSVOiZ BiH/FBiH

- Državni zakonski i podzakonski akti i uredbe obuhvataju:


- Akti koje donosi SSVOiZ odnose se na:

- STATUT UDRUŽENJA SAMOSTALNI SINDIKAT VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Udruženje (u daljem tekstu: Sindikat) osnovano je Odlukom o osnivanju Udruženja Samostalni sindikat visokog obrazovanja i znanosti Bosne i Hercegovine, koju je donijela Osnivačka skupština 28. maja. 2002. godine u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Kompletan STATUT možete pogledati ovdje...

- POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE/KONGRESA GRANSKOG SAMOSTALNOG SINDIKATA VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Poslovnik o radu Skupštine granskog Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Skupština) uređuje se način rada i druga pitanja i aktivnosti značajna za uspješno odvijanje rada Skupštine. Kompletan PROSLOVNIK možete pogledati ovdje...

- KOLEKTIVNI UGOVOR VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

Kolektivnim ugovorom za visoko obrazovanje i znanost se uređuju prava i obaveze uposlenika u visokoobrazovnim, znantsvenim, koneksnim ili sličnim ustanovama kao sto su: univerzitetske ili tehničke biblioteke, studentski domovi i slične institucije (u daljem tekstu: ustanove) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Kolektivni ugovor USK možete pogledati ovdje.....

- PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI U PERIODU 2011 - 2015. GODINE

Daljnje raslojavanje visokog obrazovanja i znanosti postavlja kao osnovni permanentni zahtjev organizacijsko modernizovanja, razvoja i daljnjeg jačanje granskog SSVOiZ kao jedine kohezione snage u svim segmentirna i nivoima, kako bi predstavljao snažanu kohezijsku snagu djelovanja u okviru sveukupnih potreba društvene zajednice u pogledu napretka visokog obrazovanja i znanosti. Globalne kriza, potstaknuta recesijom, u ekonomskoj sferi, zahtijeva prilagođavanje u oblasti visokog obrazovanja i znanosti u cjelini, i nužna su neminovnost organizacijskog prerastanja i preorjentacije, posebno u vrijeme podrivanja u vlastitom sindikalnom pokretu, koji bi morao obilovati solidarnošću i zajedništvom. Kompletanan plan PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI možete pogledati ovdje..

- AKTI PODRUŽNICA

Djelovanje Podružnica i organa podružnica ili odbora je regulisano, pored Statuta i Pravilima ili Poslovnicima na nivou osnovnih organizacijskih jedinica, fakulteta, instituta i drugih koneksnih ustanova, kojim je regulisan izbir, rad i trajanje mandata pojedinih organa ili tijela podružnica SSVOiZ, kao što su:

  • Pravila o organizovanu podružnice;
  • Odluke ili pravilnici viših organa, kao što su Odluke ili pravilnici Upravnog odbora SSVOiZ BiH:
  • Odluka o članarini,
  • Pravilnik o naknadi putnih troškova
AKTI SSVOiZ